Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της εν θέματι μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.b2btrade.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρεία B2B TRADE (εφ’ εξής «Εταιρεία»).

Ως νόμιμη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται εξ ημών, νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.

H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν, όπως λόγω χάρη ενός κακόβουλου λογισμικού.

Προσβαση στην Ιστοσελιδα και εγγραφη μελων

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή των μελών ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών, καθόσον η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
 • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα πωλήσεως, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
 • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών συμφωνείται και παρέχεται πλήρη εξουσιοδότηση στην Εταιρεία για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Εταιρεία δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στην Εταιρεία και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

Εάν χρήστης ή μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της Ιστοσελίδας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη / χρήστη. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του b2btrade.gr χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Τα μέλη τα οποία, για προσωπικούς λόγους, επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας. Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Λειτουργια παρεχομενης υπηρεσιας

Η ιστοσελίδα b2btrade.gr απευθύνεται σε κάθε είδους και μορφή επιχείρησης με στόχο να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεών τους προβάλλοντας και προωθώντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους.

Προσφέρουμε μια πλατφόρμα, όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βρουν εύκολα και γρήγορα μέσα από τον χώρο τους, συγκεντρωμένα και ανά κατηγορία, όλους τους παραγωγούς, τους κατασκευαστές, τους αντιπροσώπους, τους διανομείς και τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Οι παραγωγοί, οι κατασκευαστές, οι αντιπρόσωποι, οι διανομείς και όσοι παρέχουν υπηρεσίες, θα έχουν ενδεικτικά τις κάτωθι δυνατότητες:

 • Να μπορούν να ευρίσκονται εύκολα από χιλιάδες επιχειρήσεις (λογότυπο, λίγα λόγια για την εταιρεία τους, τηλέφωνο και ιστοσελίδα της εταιρείας τους).
 • Άμεση προσθήκη απεριόριστων εικόνων και τιμών καθώς και την διαθεσιμότητα των προϊόντων τους που προβάλλονται προς πώληση.
 • Να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών άμεσα μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας.
 • Να έχουν δικό τους domain.b2btrade.gr χωρίς επιπλέον κόστος και δυνατότητες όπως αναζήτηση των προϊόντων τους, σελίδα επικοινωνίας και σύστημα διαχείρισης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
 • Προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών νέων ή αυτών που θέλουν να προωθήσουν.
 • Προσθήκη προϊόντων ή υπηρεσιών σε προσφορά ή έκπτωση .
 • Να λαμβάνουν τα τελευταία νέα και ενημερώσεις σχετικές με τον κλάδο τους.

Οι αγοραστές θα έχουν τις εξής δυνατότητες:

 • Να βρίσκουν προϊόντα και υπηρεσίες ανά κλάδο σε ένα μέρος
 • Να ενημερώνονται συνεχώς για νέα προϊόντα
 • Να επωφελούνται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις.
 • Δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα μας.

Κοστος (μόνο για τους παραγωγούς, κατασκευαστές, διανομείς κλπ) Για το δικό τους domain.b2btrade.gr και τον πινακα διαχειρισης της σελιδας τους Dashboard (δυνατότητες όπως προσθηκη των προϊόντων και προσφορων τους, σελίδα επικοινωνίας και σύστημα διαχείρισης του λογαριασμου τους ,των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.για την εγγραφή τους ως μέλος της b2btrade.gr είναι χιλια ευρώ (1000€) απαξ και η ετήσια συνδρομή τους η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται. Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται είτε από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση.

Τελικες Διαταξεις

Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών του.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών της Ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή την εφαρμογή της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να μας γράψετε στο [email protected]

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι

Ο Διακριτικός τίτλος,η Διεύθυνση ,Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας, το Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ , Λογότυπο, Κατηγορία , Website, Email,Περιοχή και Περιγραφή της εταιρείας σας.

Η συλλογή γίνεται είτε απευθείας από εσάς με την εγγραφή στην πλατφόρμα www.b2btrade.gr είτε με Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας. Πληροφορίες που αποκτούμε από πηγές τρίτων (google,facebook,κτλ) και πληροφορίες που αντλούμε κατόπιν προσωπικής,τηλεφωνικής η και με email επικοινωνίας μαζί σας.

Ο λόγος που το κάνουμε είναι για την σωστή λειτουργία και σύμφωνα με τις υπηρεσίες που προσφέρει η πλατφόρμα μας,για λόγους τιμολόγησης, επικοινωνίας και προβολής.

Ενδέχεται, επίσης, να ζητήσουμε την ξεχωριστή συναίνεσή σας για τη συλλογή πληροφοριών ή να σας ειδοποιήσουμε ξεχωριστά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρόπο που δεν περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όπως απαιτείται για συγκεκριμένες πρόσθετες υπηρεσίες.

Η Εταιρία μας θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, και θα είστε εγγεγραμμένοι σε αυτήν.

Το b2btrade.gr παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες πρόσβαση στα στοιχεία τους εντός της πλατφόρμας στον Dashboard στον λογαριασμό τους και την ευκαιρία να διορθώσουν ανακρίβειες . Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν επίσης να ζητούν πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά στοιχεία τους που συλλέγουμε και διατηρούμε στη βάση δεδομένων μας, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Όταν ένας εγγεγραμμένος χρήστης επικοινωνεί με το b2btrade.gr για ένα πιθανό λάθος , θα ερευνήσουμε άμεσα το θέμα, θα επιβεβαιώσουμε τις εν λόγω πληροφορίες, θα διορθώσουμε τις επαληθευμένες ανακρίβειες .

Αν θέλετε να κάνετε τελείως διαγραφή της εγγραφής σας στο b2btrade.gr τότε πρέπει να μας στείλετε το αίτημα σας στο [email protected] και εμείς και μέχρι τις επόμενες 30 ημέρες θα το κάνουμε.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους και τέλος να σας ενημερώσουμε για την περίπτωση διαρροής τους.Στο πλαίσιο αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας , το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση της Εταιρίας με σχετικό αίτημα σας ενδέχεται να οδηγήσει στην ακύρωση και διαγραφή από την πλατφόρμα μας αν με αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται η λειτουργία της.

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΜΠΑΚΑΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οδυσσέα Ανδρούτσου 10 , Ν. Ιωνία
Τ.Κ. - 142 32
Τηλέφωνο : +00 30 6958611110
Email : [email protected]

Η άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται ατελώς, εκτός αν το σχετικό αίτημα επαναλαμβάνεται συχνά και λόγω όγκου συνεπάγεται για την Εταιρία διοικητικό κόστος.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Με την πλοήγησή σας στο site θεωρούμε ότι συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies Πολιτική Απορρήτου και Οροι Χρήσης . Περισσότερες πληροφορίες για cookies